Polityka prywatności

Polityka prywatności

I.

Postanowienia podstawowe

 1) Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: " RODO") jest BusyKids Europe Sp. z o.o.

  (dalej: " Administrator").

 2) Dane kontaktowe administratora danych to

 Adres: Osik 50, 56967 Osik, Republika Czeska

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1) Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Państwa przekazane lub dane osobowe, które Administrator uzyskał w wyniku realizacji Państwa zamówienia.

Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.
Uzasadnienie prawne i cel przetwarzania danych osobowych

1. zgodnym z prawem powodem przetwarzania danych osobowych jest

- wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

- realizacja Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,

- wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe.

3. Nie ma automatycznego podejmowania indywidualnych decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO.

 

IV.
Okres przechowywania danych

1) Administrator danych zachowuje dane osobowe

- przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

- przez okres do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej jednak niż przez 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

 

V.
Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1) Odbiorcami danych osobowych są osoby

- zaangażowane w dostawę towarów/usług/przetwarzanie płatności w ramach umowy,

- świadczące usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego,

- świadczące usługi z zakresu

2) Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług mailingowych.

 

VI.
Prawa użytkownika

1. zgodnie z warunkami określonymi w RODO, masz

- prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

- prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 RODO; oraz

- prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 RODO.

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszych warunków.

 

2. Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.

 

VII.
Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

(1) Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

(2) Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych oraz przechowywania danych osobowych w formie papierowej.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Wykorzystanie danych osobowych przez inne podmioty.

Ta strona korzysta z usług internetowych stron trzecich, które zbierają informacje niezależnie od nas: Google Analytics , Google AdSense, Facebook.com, Seznam.cz, .

Zebrane dane mogą być udostępniane innym podmiotom w ramach tych organizacji i mogą być wykorzystywane do personalizowania reklam w ich własnej sieci reklamowej. Umowy z użytkownikami tych organizacji można przeczytać na ich stronach internetowych. Można również zrezygnować z gromadzenia danych osobowych w tym miejscu, na przykład, można znaleźć blokadę Google Analytics tutaj. Nie przekazujemy danych osobowych do innych organizacji i usług, które nie są wymienione w niniejszej Polityce prywatności. Jedynym wyjątkiem jest przekazywanie informacji zgodnie z wymogami prawnymi organów rządowych upoważnionych do wykonywania takich czynności.

 

IX.
Postanowienia końcowe

1) Składając zamówienie w formularzu zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.

2. wyrażasz zgodę na niniejsze warunki poprzez zaznaczenie pola zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują ją w całości.

3) Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nową wersję Polityki Prywatności opublikuje na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 01.11.2021