Regulamin sklepu BusyKids.pl

Regulamin sklepu BusyKids.pl

Sklep internetowy działający pod adresem busykids.pl jest własnością firmy BusyKids Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Osiku, 56967 Osik 50, Republika Czeska. KRS(IČ) 03379965, NIP(VAT) CZ03379965, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: IBAN: CZ24 5500 0000 0000 1515 9911SWIFT: RZBCCZPP

Dane korespondencyjne: BusyKids Europe s.r.o., Osik 50, 56967 Osik, Republika Czeska

Dane kontaktowe: e-mail:info@busy-kids.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą BusyKids.pl pod adresem internetowym www.busykids.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
   a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
   b) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu
  2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).
  3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
  4. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Nazwa producenta i marka należą do ich właściciela i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Oferta Sklepu
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
  4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

 

  1. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.
 1. Realizacja zamówienia
  1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
  2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
  3. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
  4. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
  6. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  7. Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.
  8. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
  9. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
  10. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila.
  11. W momencie zakupu kupujący zgłasza żądanie uzyskania faktury zamiast paragonu fiskalnego (faktury korygującej) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej – art. 106b ust 3 oraz art. 106n ust 1 ustawa o podatku od towarów i usług.
 2. Koszt i sposób dostawy
  1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
   - Kuriera
  2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
  3. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
  4. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca - w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Nabywcę ze Sprzedawcą e-mail:??, w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.
 3. Sposoby płatności
  1. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:
   - Przelewem na konto bankowe: IBAN: CZ24 5500 0000 0000 1515 9911, SWIFT: RZBCCZPP, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia..
   - PayPal
  2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.
  3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość negocjacji terminu płatności, jednak do swej ważności prośba skierowana przez Nabywcę musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 4. Odstąpienie od umowy
  1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Nabywcy w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia wysyłając je w jeden z poniższych sposobów:                     
 1.   a) korzystając z naszego formularza zwrotów dostępnego (wzór oświadczenia), 
                         b) drogą e-mailową na adres: info@busy-kids.pl
                         c) listownie na adres: BusyKids Europe Sp. z o.o., Osik 50, 56967 Osik, Republika Czeska z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY” każdorazowo, ze wskazaniem którego   zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt 6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w oryginalnym kartonie w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt. 6.2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy w dostępny jest tu

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc od dnia otrzymania rzeczy lub dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy poszanowaniu postanowień ust. 6.1 – 6.3. powyżej. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Nabywcy płatności nastąpi niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie wskaże dedykowany temu rachunek bankowy – w przypadku wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ich wyjaśnienia.

5.Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb..

 • Reklamacje
 1. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawane produkty. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
 3. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy. Formularz zgłaszania reklamacji dostępny jest tu
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: BusyKids Europe Sp z o.o., Osik 50, 56967 Osik, Republika Czeska, z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 • Wymiana
 1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
 2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem, który można pobrać tu
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.
 4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
 6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: BusyKids Europe Sp. z o.o., Osik 50, 56967 Osik, Republika Czeska, z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
 2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 • Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe podane przez Nabywcę nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Nabywcy (np. firma kurierska). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Nabywcy, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Nabywcę za pomocą Sklepu zamówienia. Administratorem danych jest Sprzedawca, tj. BusyKids Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Osiku, 56967 Osik 50, Republika Czeska. KRS(IČ) 03379965, NIP(VAT) CZ03379965
 • Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 1. Dane właściciela sklepu: . BusyKids Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Osiku, 56967 Osik 50, Republika Czeska. KRS(IČ) 03379965, NIP(VAT) CZ03379965

e-mail : info@busy-kids.pl

 1. Dane korespondencyjne sklepu: BusyKids Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Osiku, 56967 Osik 50, Republika Czeska. KRS(IČ) 03379965, NIP(VAT) CZ03379965

e-mail:

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2021