Polityka zwrotów

Polityka anulowania a zwrotów

Konsumenci mają trzydziestodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BusyKids Europe s.r.o., Osík 50, CZ - 569 67 Osík, Republika Czeska, info@busy-kids.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

- Do BusyKids Europe s.r.o., Osík 50, CZ - 569 67 Osík, Republika Czeska, info@busy-kids.pl

- Ja/my (*) niniejszym odstępuję od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup
towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Nazwa konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

- Data(y)

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.